CV

Studier:
Härnösand, Industri- och hantverkslärarlinjen, Yrkeslärare El-Teleteknik,  
Uppsala universitet, Teoretisk filosofi, Kulturstudier, Elektronik, 
Stockholms universitet, Yrkespedagogik, Pedagogik, del av forskarutbildning i Pedagogik. 

Arbete, kort version:
200601-tillsvidare, egen företagare
150112-200531, Skolverket, Undervisningsråd
120619-150111, Skolinspektionen, Utredare
110822-120618, Ljusdals kommun, Chef för Gymnasieskola och Komvux
090119-110822, Skolinspektionen, Utredare
041201-090118, Stockholms universitet, Universitetsadjunkt Pedagogik
030301-041201, Myndigheten för skolutveckling, Undervisningsråd
980814-030301, Skolverket, Undervisningsråd
970814-980813, Uppsala universitet, Universitetsadjunkt IT-pedagogik
870101-970813, Fyrisskolan Uppsala, Yrkeslärare El-tele, programrektor
801006-861231, Radiosystem utveckling AB, Radiotekniker
760311-801002, Kopparfors AB Sulfatfabrik, Kokare

Arbete, en lång (och dryg) men illustrerad version här nedan: 

Jag jobbade som undervisningsåd på Skolverket, avdelningen för läroplaner, enheten för gymnasieskolan. Jag ansvarade för två gymnasieprogram, el- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Ansvaret innebar att jobba med de två gymnasieprogrammens utveckling, att vid behov ta fram nya eller uppdatera inriktningar, yrkesutgångar, ämnen och kurser. Jag ansvarade även för de två nationella programråden för dessa program. För att ha möjlighet att driva programmens vidareutveckling behövs referensarbete, genom dialog med rektorer, lärare och elever ute på skolor samt samverkan med branschorganisationer. Jag har även deltagit i arbetet med LärlingscentrumHandledarutbildning samt Samverkan för bästa skola

På Skolinspektionen jobbade jag med regelbunden tillsyn, av allt från förskola till vuxenutbildning. Jag var även projektledare för några kvalitetsgranskningar, exempelvis ”Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken” och ”Undervisning på yrkesprogram”. 

Dessutom hade jag under tiden på Skolinspektionen ett förordnande av Regeringen att vara Sveriges representant i EQAVET, som på uppdrag av EU-kommissionen jobbar med frågor som rör kvalitetssäkring av yrkesutbildning.  


I Ljusdal var jag chef för gymnasieskolanvuxenutbildningen och Utvecklingscentrum

På Lärarhögskolan i Stockholm, senare Stockholms Universitet, var jag universitetsadjunkt i yrkespedagogik. Undervisade i yrkeslärarutbildning och i pedagogikkurser för lärare i estetiska ämnen. Mina favoritämnen för undervisningen var teorier om yrkeskunnande, vetenskapsteori, skolutveckling och skolans styrsystem. Jag reviderade kursplaner för yrkespedagogik och näringslivsinriktad yrkespedagogik enligt Bologna-modellen. Utarbetade nya kurser för Lärarlyftet, exempelvis ”Att leda lärande i arbetslivet” och ”Arbetsplatsförlagda yrkesstudier”. Var styrelseledamot i centrumbildningen Teknikum samt representant i Rådet för kompletterande pedagogisk utbildning. Jag var också doktorand i pedagogik, och är så fortfarande, men är vilande doktorand på grund av arbete. ;-)  

Jag gjorde en utvärdering av Teknikens Hus åt Stiftelsen för Strategisk Forskning. (Konsultjobb) 


- Utvecklingsdialoger i olika kommuner, med fokus på systematiskt kvalitetsarbete. 
- Projektledare för teknikprogrammets implementering, utvecklingsstöd och kompetensutveckling.
- Utvecklingsarbete matematik, naturvetenskap och teknik
Expert i Högskoleverkets grupp för kvalitetsbedömningar av nationella teknik- och naturvetenskapscentra.


Internationell expert i danska evalueringsinstitutets (EVA) utvärdering av reformen om införande av individuella studieplaner i teknisk yrkesutbildning i Danmark

Undervisningsråd, kursplaneenheten på Skolverket.
- Projektledare för teknikprogrammets utveckling (Gy2000).

- I samband med utvecklingen av ett nytt teknikprogram skrev vi också ett antal nya kurser: Teknik människa samhälle, Teknikutveckling och företagande, Design, Ergonomi, Teknisk psykologi, Geografiska informationssystem, Hållbart samhällsbyggande, Miljöanpassad arkitektur, Digitalt skapande samt Virtuella miljöer. 


- Utvecklade en webbplats för Teknikprogrammet samt tog fram tryckt stödmaterial, som exempelvis ett temanummer om det nya gymnasieprogrammet.
- Ansvar för revidering av Energiprogrammets programmål och kursplaner (Gy2000).
- Deltog i arbetsgruppen som utvecklade gymnasieskolans Projektarbete.


- Ansvar för utveckling av betygsbilagor för gymnasieskolans samtliga yrkesförberedande program. (Europass/Cedefop)

- Utbildningsexpert åt Fiskeriverket och fiskeribranschens arbetsgrupp för yrkesfiskets utvecklingscentrum.
- Ansvar för kompetensutveckling för yrkeslärare, inom YKSA-projektet (Yrkesutbildningens kvalitet och samverkan mellan skola och arbetsliv).
- Ansvar för utvecklingen av kursplan för lärande i arbetslivet (LIA) 
   

- Deltog i regeringens arbetsgrupp för skola-arbetslivsfrågor, och skrev några rader i Ds 2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv - Om möjligheterna med lärande i arbete.

Universitetsadjunkt i IT-pedagogik.
- Undervisning i IT-pedagogik och pedagogik.
- Utvecklingsarbete ”Aktionsforskning och utvecklingsarbete i nya skolan”.
- Utvecklingshandledare för lärare inom Omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun.
- Projektledare för utvecklingen av kandidat- och magisterutbildningen på lärarutbildningen vid Uppsala universitet.
- Utveckling av former för distansutbildning
- Utvärdering av distansutbildningsprojekt ”Att leda skolans kompetensutveckling”

- Skrev lite om distansutbildning i rapporten ovan. 

Jag skrev också om "Den nya yrkeskunskapen - simulacra som objekt och förändringen som tradition" i antologin "Från Wittgenstein till degknådning - om yrkeskunskap och yrkeskulturer." Referensen till Habermas, tänkte jag rätta till senare, men det glömdes bort och gick i tryck!

Fyrisskolan i Uppsala. Jag var yrkeslärare på 2-årig el-teleteknisk linje och senare på det 3-åriga elprogrammet. Undervisade i el-teleteknik, arbetslivskunskap, ellära, elektronik, styr- och reglerteknik, matematik, datorteknik, teknologi och programmering. Jag var även utvecklingsledare för elprogrammet och under en tid programrektor.  

Radiosystem Utveckling AB, Solna.
- Arbetade som tekniker och med elektronik, elektroniksystem och radioutrustning. 
- Jobbade även med utveckling av komponenter för mobiltelefonsystem.

Jag utvecklade bland annat en sådan här riktkopplare för 900 MHz. 


Marika Ehrenkrona skrev boken om det lilla utvecklingsföretaget, som växte från några få personer till över hundra anställda. Företaget började ta order framför näsan på Ericsson, och Ericsson köpte sedemera upp företaget. Och jag bestämde mig för att jag ville bli lärare!

Sulfatfabriken i Norrsundet.
Mitt första heltidsjobb var som hjälpkokare i driften vid sulfatfabriken i min hemort Norrsundet. Jag avancerade efter en tid till förste kokare. Jobbade även i den mekaniska verkstaden.